return to index

THE PRAYERS IN DUTCH 

Saum 

Geprezen zijt Gij allerhoogste God,almachtig, alomtegenwoordig, 
aldoordringend, het enige Wezen. 
Neem ons in Uw ouderarmen,hef ons op uit de dichtheid van de aarde. 
Uw schoonheid aanbidden wij,aan U geven wij ons gewillige over. 
Allergenadigst en barmhartig God,geïdealiseerde Heer van de 
hele mensheid, 
U alleen aanbidden wijen naar U alleen gaat ons verlangen uit. 
Open ons hart voor Uw schoonheid,verlicht onze ziel met goddelijk licht. 
O Gij, de volmaaktheidvan liefde, harmonie en schoonheid, 
almachtig schepper, onderhouder, rechteren vergever van onze tekortkomingen, 
Heer God van het oosten en van het westen, 
van de werelden omhoog en omlaagen van de 
geziene en ongeziene wezens, 
stort Uw liefde en Uw licht over ons uit, 
geef voedsel aan ons lichaam, ons hart en onze ziel, 
gebruik ons voor het doel dat  
Uw wijsheid kiesten leid ons op het pad van Uw eigen goedheid. 
Trek ons nader tot U ieder ogenblik van ons leven,tot zich in ons weerspiegelen moge  
Uw genade, Uw heerlijkheid, Uw wijsheid, Uw vreugde en Uw vrede.Amen 

Salat 

Allergenadigst Heer, Meester, Messias en Verlosser van de mensheid, 
wij groeten U in alle ootmoed. 
Gij zijt de eerste oorzaak en het laatste gevolg, 
het goddelijk licht en de Geest van Leiding, Alpha en Omega. 
Uw licht is in alle vormen, Uw liefde in alle wezens:
in een liefdevolle moeder, 
in een vriendelijk vader, 
in een onschuldig kind, 
in een helpend vriend, 
in een bezielend leraar. 
Geef dat wij U herkennen mogen in al Uw heilige namen en 
vormen:als Rama, als Krishna, als Shiva, als Boeddha. 
Laat ons U kennen als Abraham, als Salomo, als Zarathoestra, als Mozes, als Jezus, als Mohammed en in veel meer namen en vormen, bekend en onbekend aan de wereld. 
Wij aanbidden Uw verleden, 
Uw tegenwoordigheid verlicht diep ons wezenen wij zien uit naar 
Uw zegen in de toekomst. 
O Boodschapper, Christus, Nabi, de Rasoel van God, 
Gij wiens hart voortdurend opwaarts reikt, 
Gij komt op aarde met een boodschap als een duif van omhoog, 
wanneer Dharma in verval is,
en spreekt het woord dat U in de mond wordt gelegdzoals het licht de wassende maan vult. 
Laat de ster van het goddelijk licht die in Uw hart schijntzich 
weerspiegelen in het hart van Uw toegewijden. 
Moge de Boodschap van God wijd en zijd reiken, 
de hele mensheid verlichten en makentot één enkele 
broederschapin het vaderschap van God.
Amen. 

Khatum 

O Gij, die de volmaaktheid zijt van liefde, harmonie en schoonheid, 
Heer vanhemel en aarde, 
open ons hart opdat wij Uw stem mogen horen die voortdurend 
van binnen uit komt. 
Ontsluit ons Uw goddelijk licht dat in onze ziel is 
verborgenopdat wij het leven beter mogen kennen en begrijpen.
Allergenadigst en barmhartig God,
schenk ons Uw grote goedheid,
leer ons Uw liefdevol vergeven,
hef ons op boven alle onderscheid en verschildat de mensen 
verdeelt,
zend ons de vrede van Uw goddelijke Geesten verenig ons allen in Uw 
volmaakte wezen.
Amen